Sustainable Flow

Submitted by Veranika Khlud on Mon, 05/01/2023 - 10:24

ENG:

The life and business in the Central Baltic countries are extremely dependent on the Baltic Sea in transportation of goods. At the same time, there are high demands related to green deal that urges maritime sector to be more environmental-friendly, economical and socially sustainable. How to respond to the demands of economical and societal growth that so far have been somewhat contradicting to global demands to tackle climate crisis?

Duration: 1.5.2023 – 31.5.2026

Total budget: 3,421,725.64 € (ERDF 2.737.380,49€)

ITDA budget: 355.253,68 €

Through seven pilot ports in the Central Baltic area, the Sustainable Flow (Sustainable flow of goods and decreased CO2 emissions of transportation) project contributes to the reduction of CO2 emissions. The project will not only increase the knowledge of what individuals and organisations can do but will also develop practical tools for stakeholders.

The Sustainable Flow project offers a solid ground for developing intermodal/multimodal transportation systems. As a result, CO2 emissions are reduced in port operations in the CB region – and beyond. By end of the project in 2026 – the ports as hubs of maritime sector in CB area – have the ability and the capacity to be smarter, greener, more cost-efficient, interoperable, sustainable, accessible, and safer and more secure.

Project objectives

 • Development of practical solutions and a digital tool to support CO2 reduction and energy saving measures in transportation systems, and
 • A concept for energy savings and production of renewable energy in ports as hubs of multimodal operations.

Projects steps

 • Analysing, surveying and benchmarking each seven pilot intermodal/multimodal transport systems and port operations as hubs to determine the current situation.
 • Experience exchange activities for communications and stakeholder commitment.
 • Development of a digital tool for reduction of CO2 emissions and a guidance tool for energy efficiency and renewable energy for companies in the maritime cluster.
 • Carry out joint work on investments in ports to support CO2 reductions goals, following practical usability and renewable energy production.
 • To support energy saving measures and rise of renewable energy in ports, development and implementation of:
  • a decision-making tool for target groups
  • a concept for energy saving measures.

LV: 
Dzīve un bizness Centrālbaltijas valstīs kravu pārvadājumos ir ļoti atkarīgs no Baltijas jūras. Tāja pašā laikā ir izvirzīti augstas prasības būt “zaļiem”, kas mudina jūrniecības nozari būt videi draudzīgākai, ekonomiskākai un sociāli ilgtspējīgākai. Kā reaģēt uz ekonomiskās un sabiedrības izaugsmes prasībām, kas līdz šim ir bijušas zināmā mērā pretrunā ar globālajām prasībām risināt klimata krīzi?


Projekta ilgums: 1.5.2023 – 31.5.2026

Kopējais budžets: 3,421,725.64 € (ERDF 2.737.380,49€)

ITDA budžets: 355.253,68 €

Projekts Ilgtspējīga plūsma (Ilgtspējīga preču plūsma un CO2 emisiju samazināšanai transporta) caur septiņām pilotējamam ostām Centrālbaltijas reģionā sniedz ieguldījumu CO2 emisiju samazināšanā. Projekts ne tikai palielinās zināšanas par to, ko indivīdi un organizācijas var darīt, bet arī izstrādās praktiskus rīkus ieinteresētajām pusēm.

Ilgtspējīgas plūsmas projekts piedāvā stabilu pamatu intermodālo/multimodālo transporta sistēmu attīstībai. Rezultātā CO2 emisijas tiek samazinātas ostu darbībā CB reģionā un ārpus tās. Līdz projekta beigām 2026. gadā – ostām kā jūrniecības sektora mezgliem CB zonā – ir iespēja būt gudrākām, zaļākām, rentablākām, sadarbspējīgākām, ilgtspējīgākām, pieejamām, un drošākām.

Projekta mērķi

 • Praktisku risinājumu un digitāla instrumenta izstrāde, lai atbalstītu CO2 samazināšanas un enerģijas taupīšanas pasākumus transporta sistēmās, un
 • Enerģijas taupīšanas un atjaunojamās enerģijas ražošanas koncepcija ostās kā multimodālu darbības mezglu.

Projekta soļi

 • Katras pilotējamas septiņas ostās intermodālās/multimodālās transporta sistēmas un ostu darbības analīze, apsekošana un salīdzinošā novērtēšana, lai noteiktu pašreizējo situāciju.
 • Pieredzes apmaiņas aktivitātes komunikācijai un ieinteresēto pušu iesaistīšanai.
 • Digitālā instrumenta izstrāde CO2 emisiju samazināšanai un energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas vadlīniju rīka izstrāde jūrniecības klastera uzņēmumiem.
 • Veikt kopīgu darbu pie investīcijām ostās, lai atbalstītu CO2 samazināšanas mērķus, ievērojot praktisko lietojamību un atjaunojamās enerģijas ražošanu.
 • Atbalstīt enerģijas taupīšanas pasākumus un atjaunojamās enerģijas pieaugumu ostās, izstrādājot un ieviešot:
  • lēmumu pieņemšanas instruments mērķa grupām
  • enerģijas taupīšanas pasākumu koncepcija.

Project partners/ Projekta partneri

Satakunta University of Applied Sciences (FI) – lead partner (www.samk.fi)
Swedish Maritime Administration (SE)  (https://www.sjofartsverket.se/)
Åland University of Applied Sciences (AX) (https://www.ha.ax/)
International Transport Development Association (LV) (www.itda.co)
Tallinn Technical University (EE) (www.taltech.ee)
Fintraffic VTS ltd (FI)  (https://www.fintraffic.fi/en/vts)
Swedish Confederation of Transport Enterprises  (www.transportforetagen.se)

For further information/Papildinformācijai
www.https://centralbaltic.eu/project/sustainable-flow/